| |

postheadericon Zboczenia płciowe – kontynuacja

Podstawowym zagadnieniem związanym z biologicznie zorientowaną definicją zboczenia płciowego jest nie tyle polemika z licznymi sformu- łowaniami, pełniącymi funkcję takiej definicji, ile problem przyjęcia adekwatnych założeń metodologicznych procesu definiowania. Wstępnym założeniem powinno być ustalenie przedmiotu definicji. Należy w tej mierze przeprowadzić ostre rozgraniczenie pomiędzy zboczonym zachowaniem seksualnym a człowiekiem dotkniętym zboczeniem. Termin „zboczenie płciowe” należy bowiem do klasy terminów oznaczających zjawiska bądź stany inferowane, czyli takie, które nie są bezpośrednio ob- serwowalne. O ich występowaniu dowiadujemy się na podstawie wnioskowania opartego na ich obserwowalnym wskaźniku. W przypadku zboczenia płciowego wskaźnikiem takim jest zachowanie płciowe. Ustalenie związku zachodzącego pomiędzy obserwowalnym empirycznie zachowaniem seksualnym a zboczeniem jako terminem teoretycznym stanowi odrębne zagadnienie. Proponuję więc, aby przed podjęciem próby skonstruowania definicji zboczonego zachowania seksualnego i definicji operacyjnej zboczenia płciowego przyjąć kilka założeń: 1. Strukturalną zawartością pojęcia „zachowanie” są: faza apetytywna, bodziec wyzwalający konsumację i konsumacja. 2. Termin „zboczone zachowanie seksualne” oznacza nieprawidłowość w szeroko pojętym rozumieniu biologicznym, jednak nie w rozumieniu obyczajowym. Odpowiednio do tęga społeczna akceptacja określonego zachowania nie wyklucza jego zboczonego charakteru, zaś społeczna dezaprobata nie przesądza o zboczonym charakterze zachowania. 3. O zboczonym charakterze zachowania seksualnego może przesądzać czynnik jakościowy bądź jakościowy i ilościowy. Nie może jednak przesądzać o takim charakterze zachowania sam czynnik ilościowy. Odpowiednio do tego sama tylko nadmierna bądź słaba aktywność płciowa nie przesądzają o zboczeniu. 4. Zaburzenia odruchów seksualnych (wzwodu członka, zwilżania pochwy, orgazmu) nie przesądzają same przez się o zboczonym zachowaniu seksualnym, choć mogą pozostawać z nim w związku przyczynowym bądź skutkowym. Decydujące jest istnienie takiego związku. 5. Jeśli zboczone zachowanie seksualne traktujemy jako nieprawidłowość w rozumieniu biologicznym, to skonstruowanie definicji takiego zachowania wymaga wcześniejszego określenia elementarnych sprawdzianów biologicznej prawidłowości zachowania seksualnego. (Sprawdziany te zostały przedstawione w poprzednim rozdziale jako kryteria biologicznej normy zachowania seksualnego). Na podstawie powyższych założeń można skonstruować następującą definicję. Termin „zboczone zachowanie seksualne” oznacza takie zachowanie seksualne, którego elementy strukturalne powodujące spełnienie bądź zwiększenie stopnia spełnienia jego funkcji psychologicznej wykluczają potencjalną możliwość spełnienia jego funkcji reprodukcyjnej i/lub społecznej. Mówiąc inaczej: Zboczone zachowanie seksualne jest to takie zachowanie seksualne, w którym spełnienie jego funkcji psychologicznej znajduje się w strukturalnej opozycji względem potencjalnej możliwości spełnienia jego funkcji reprodukcyjnej i/lub społecznej. Powyższe sformułowania wymagają uzupełnienia odnoszącego się do wyjątków:

– 1. Masturbacja jako taka nie jest zboczonym zachowaniem płciowym, mimo że odpowiada kryteriom podanej jego definicji. Podstawowym uzasadnieniem uznania jej za wyjątek jest fakt, że odpowiada ona normie empirycznej i występuje u większości oraz że ma charakter rozwojowy,

– 2. Zachowanie kazirodcze nie może być uznane za zboczone na podstawie kryteriów podanej definicji, gdyż im nie odpowiada. Jest ono jednak uznawane za zboczone, choć odmienne od innych zboczonych zachowań, a na jego temat panują rozbieżne poglądy. Jest ono uznawane za wyjątek, gdyż wyznaczniki jego zboczonej istoty mieszczą się na nieostrym pograniczu czynników biologicznych i społeczno-kulturowych” (Godlewski, 1978, s. 615).

Losowe Cytaty

Psa głaskaj, ale kija z ręki nie puszczaj. Adalberg
Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego. Jan Fedorowicz
Nie znam bardziej pomysłowego twórcy niż natura. Antoni Maj
Aurea pellis - złote runo.

Komentarz