| |

postheadericon SEKSUALNOŚĆ A NEUROENDOKRYNOLOGIA – DALSZY OPIS

Neuroendokrynologia zajmuje się oceną efektu biologicznego działania substancji hormonalnych, występujących w niewyobrażalnie małych ilościach, bo rzędu nano-, piko-, a nawet femtograma k Stąd już niezbyt odległa droga do wyrażonej w ścisłych jednostkach fizycznych (zwanych bitami) wartości pojedynczej informacji. Zajmując się jednak człowiekiem, neuroendokrynologia a priori związana jest z seksualnością, poOH OH nieważ różnica płci zawsze musi być brana pod uwagę jako jedyna stale występująca zmienna we wszystkich badaniach neuroendokrynologiez- nych, poczynając od poziomu !molekularnego, a na zachowaniach ludzkich kończąc. Z drugiej strony seksuologia zajmuje się uwarunkowanymi płcią zjawiskami i różnicami między ludźmi, ich wpływem na osobowość i całokształt życia człowieka i na tym właśnie opiera się jej najściślejszy związek z neuroendokrynologią, która wciąż jeszcze niestety zbyt wiele uwagi poświęca jedynie zagadnieniom czysto biochemicznym. Przypomina to pouczającą sytuację sprzed niezbyt wielu lat, z okresu tworzenia się tak zwanej biochemii medycznej, którą z trudem udało się wyodrębnić z ogólnej chemii. Biochemia jest jedną z dyscyplin, która posługuje się ścisłymi metodami chemicznymi w badaniu żywej materii. Zajmuje się ona nawet żywym białkiem, nie mówiąc już o strukturach bardziej zorganizowanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedrostek „bio”, który sygnalizuje, że biochemii nie można pod żadnym pozorem sprowadzać do pojęcia chemii w ogóle. Przekonuje o tym najlepiej przykład budowy chemicznej dwóch podstawowych hormonów: testosteronu, będącego jednym z głównych czynników powstawania i utrzymywania w organizmie cech męskich oraz estradiolu – analogicznie warunkującego cechy żeńskie. Patrząc na ich wzory oczami chemika (ryc, 1) z pewnym uproszczeniem moglibyśmy powiedzieć, że mężczyzna różni się od kobiety tylko jednym węglem i czterema atomami wodoru. Papierowa dedukcja struktury chemicznej nie może bowiem wyjaśnić takich zjawisk życia, jak wytwarzanie obu tych hormonów zarówno w jądrach, jak i jajnikach oraz w innych narządach. Faktów tych nie wyjaśnia również chemia fizyczna ani chemia analityczna czy synte-

– 1 1 nanogram = 0,000 000 001 g 1 pikogram = 0,000 000 000 001 g 1 femtogram = 0,000 000 000 000 001 g tyczna, lecz dopiero dynamiczna chemia żywej materii — biochemia, która dąży do poznania istoty procesów życiowych i interpretacji praw biologicznych na podstawie metod i osiągnięć chemii jako nauki ścisłej. Tym samym biochemia nie zastępuje praw biologicznych przez ścisłe wzory chemiczne czy prawa chemii, Z góry bowiem musimy sobie uświadomić, że chociaż kiedyś będziemy mogli określić moment przeskakiwania elektronu w obrębie jakiejś komórki kory mózgowej, nie będzie to jednak podstawą do stwierdzenia, że dany człowiek w tym właśnie momencie pomyślał jakiś wyraz.

Neuroendokrynologia opiera się z jednej strony na osiągnięciach biochemicznych, biofizycznych i biologicznych, a z drugiej – na postępach nauk humanistycznych. Stąd jej istotne znaczenie dla poznania fizjologii procesów seksualnych.

Losowe Cytaty

Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna. Tristan Bernard
Absque suo non est et parva casa lare - i mały domek ma swego ducha opiekuńczego. (J. Kochanowski). (J. Kochanowski)
Przyjaciele nie są zainteresowani burzami, jakie przeżywasz, ale chętnie korzystają z twego okrętu. Albert Camus
Przyjdzie czas, przyjdzie rada.

Komentarz