| |

postheadericon SEKSUALNOŚĆ A NEUROENDOKRYNOLOGIA – DALSZY OPIS

Neuroendokrynologia zajmuje się oceną efektu biologicznego działania substancji hormonalnych, występujących w niewyobrażalnie małych ilościach, bo rzędu nano-, piko-, a nawet femtograma k Stąd już niezbyt odległa droga do wyrażonej w ścisłych jednostkach fizycznych (zwanych bitami) wartości pojedynczej informacji. Zajmując się jednak człowiekiem, neuroendokrynologia a priori związana jest z seksualnością, poOH OH nieważ różnica płci zawsze musi być brana pod uwagę jako jedyna stale występująca zmienna we wszystkich badaniach neuroendokrynologiez- nych, poczynając od poziomu !molekularnego, a na zachowaniach ludzkich kończąc. Z drugiej strony seksuologia zajmuje się uwarunkowanymi płcią zjawiskami i różnicami między ludźmi, ich wpływem na osobowość i całokształt życia człowieka i na tym właśnie opiera się jej najściślejszy związek z neuroendokrynologią, która wciąż jeszcze niestety zbyt wiele uwagi poświęca jedynie zagadnieniom czysto biochemicznym. Przypomina to pouczającą sytuację sprzed niezbyt wielu lat, z okresu tworzenia się tak zwanej biochemii medycznej, którą z trudem udało się wyodrębnić z ogólnej chemii. Biochemia jest jedną z dyscyplin, która posługuje się ścisłymi metodami chemicznymi w badaniu żywej materii. Zajmuje się ona nawet żywym białkiem, nie mówiąc już o strukturach bardziej zorganizowanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przedrostek „bio”, który sygnalizuje, że biochemii nie można pod żadnym pozorem sprowadzać do pojęcia chemii w ogóle. Przekonuje o tym najlepiej przykład budowy chemicznej dwóch podstawowych hormonów: testosteronu, będącego jednym z głównych czynników powstawania i utrzymywania w organizmie cech męskich oraz estradiolu – analogicznie warunkującego cechy żeńskie. Patrząc na ich wzory oczami chemika (ryc, 1) z pewnym uproszczeniem moglibyśmy powiedzieć, że mężczyzna różni się od kobiety tylko jednym węglem i czterema atomami wodoru. Papierowa dedukcja struktury chemicznej nie może bowiem wyjaśnić takich zjawisk życia, jak wytwarzanie obu tych hormonów zarówno w jądrach, jak i jajnikach oraz w innych narządach. Faktów tych nie wyjaśnia również chemia fizyczna ani chemia analityczna czy synte-

– 1 1 nanogram = 0,000 000 001 g 1 pikogram = 0,000 000 000 001 g 1 femtogram = 0,000 000 000 000 001 g tyczna, lecz dopiero dynamiczna chemia żywej materii — biochemia, która dąży do poznania istoty procesów życiowych i interpretacji praw biologicznych na podstawie metod i osiągnięć chemii jako nauki ścisłej. Tym samym biochemia nie zastępuje praw biologicznych przez ścisłe wzory chemiczne czy prawa chemii, Z góry bowiem musimy sobie uświadomić, że chociaż kiedyś będziemy mogli określić moment przeskakiwania elektronu w obrębie jakiejś komórki kory mózgowej, nie będzie to jednak podstawą do stwierdzenia, że dany człowiek w tym właśnie momencie pomyślał jakiś wyraz.

Neuroendokrynologia opiera się z jednej strony na osiągnięciach biochemicznych, biofizycznych i biologicznych, a z drugiej – na postępach nauk humanistycznych. Stąd jej istotne znaczenie dla poznania fizjologii procesów seksualnych.

Losowe Cytaty

Pesymista: optymista z praktyką życiową.
Tchórzliwy boi się cienia.
Pasuje jak wół do karety.
Zmarłego mędrca nikt nie zastąpi. Talmud

Komentarz