| |

postheadericon Rozstrzyganie problemów w wychowaniu seksualnym

Jeśli taka dowolność posługiwania się danymi naukowymi występuje w zakresie zjawisk psychologicznych i fizjologicznych życia płciowego, to cóż dopiero mówić o moralnej problematyce wychowania seksualnego? Dlatego właśnie nieraz można dojść do wniosku (Kozakiewicz, 1970) bardziej ogólnej natury, iż żądanie pełnej naukowości wychowania seksualnego jest nierealne, bowiem to, co w wychowaniu seksualnym jest wy- dedukowane z empirycznych danych nauk przyrodniczych lub społecznych, jest najmniej ważne i odnosi się tylko do warstwy informacyjnej wychowania seksualnego (sex-instruction), to zaś, co w nim jest naprawdę ważne i decyduje o właściwym wychowaniu ludzi (sex-education), nie jest i nie może być wydedukowane z danych przyrodniczych ani innych nauk empirycznych, tylko wynika z określonej wizji człowieka, z określonej koncepcji filozoficznej i moralnej, wreszcie z kulturowych tradycji danego narodu.

Po tych koniecznych zastrzeżeniach możemy przejść z kolei do weryfikacji naukowej ścisłości sposobów rozstrzygania poszczególnych problemów w wychowaniu seksualnym.

KONFRONTACJA OBRAZU PRZESZŁOŚCI I WSPÓŁCZESNOŚCI W ZAKRESIE ŻYCIA SEKSUALNEGO

Wszelka próba konstruowania programu wychowania dostosowanego do potrzeb współczesnego społeczeństwa wymaga właściwej oceny stanu istniejącego i występujących w nim tendencji i trendów rozwojowych. To zaś z kolei wymaga odniesienia do przeszłości, gdyż tylko porównując stany przeszłe z teraźniejszymi można w naukach społecznych określać procesy rozwojowe, ich nasilenie i kierunki. Poddając zaś ściśle zbadane trendy rozwojowe zabiegowi ekstrapolacji można (choć nieraz z dużym błędem) przewidywać dalszy rozwój badanej dziedziny życia społecznego.

Czy takie wariinki zostały spełnione w odniesieniu do wychowania seksualnego? Czy posiadamy dokładną i jasną wiedzę naukową o tym, jak wyglądała rzeczywistość seksualna, 30, 50 czy 100 lat temu? Czy w związku z tym możemy naukowo określić, w jakim kierunku ewoluują obyczaje i zachowanie ludzi? Jaki jest stan obecny i jak można określić stan przewidywany za lat 15 czy 20, czyli w tym właśnie czasie, do którego mamy poprzez wychowanie przygotować naszych wychowanków?

Trzeba tutaj rozróżnić dwie płaszczyzny rozważań: to, co obecnie funkcjonuje w opinii publicznej (także ludzi zajmujących się zawodowo problemami seksualnymi) na temat przeszłości, i to, co można wnosić z historycznie dokonanych badań naukowych i opinii badaczy lub obserwatorów współczesnych odległym czasom.

Losowe Cytaty

Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc. Samuel Taylor Coleridge
Nie boi się wilk psa, tylko szczekania jego. Adalberg
Świat cały śpi spokojnie i wcale(1913-1960) o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, / jak jest w żołnierskim śpiewie. Eugeniusz Małaczewski (1897 - 1922)
Szkodliwsze są bezwstydne kobiety niż szarańcza. W.I.Marewicz

Komentarz