| |

postheadericon Interpretację fizjologiczna rozwoju psychiki dziecka

Nie zwracaliśmy dotąd rozmyślnie uwagi na interpretację fizjologiczną rozwoju psychiki dziecka. Otóż cały rozwój psychiczny dziecka jest ściśle związany z rozwojem czynnościowym kory mózgowej, w niej bowiem wytwarzają się zdolności subtelnej analizy zjawisk środowiska zewnętrznego i równie subtelnej ich syntezy. Jak wspomniano wyżej, w pierwszych tygodniach życia kora mózgowa bierze stosunkowo mały udział w procesach życiowych. Od chwili jednak gdy zaczynają się wytwarzać pierwsze odruchy warunkowe z poszczególnych analizatorów, rozwój czynnościowy kory mózgowej postępuje niezwykle szybko. Poznanie wszystkich kształtów, barw, dźwięków, zapachów, ocena wielkości i odległości przedmiotów, powiązanie całego szeregu bodźców ze świata zewnętrznego i wewnętrznego z pracą narządów, poznanie ogromu skomplikowanych zależności w środowisku otaczającym i umiejętność wykorzystania ich dla swego dobra, wreszcie poznanie wielowiekowego bogactwa doświadczeń człowieka — cały ten ogrom pracy przypada korze mózgowej. Sprostanie tym zadaniom jest możliwe tylko dzięki szybkiemu rozwojowi czynnościowemu kory. Bez należycie działającej kory mózgowej człowiek jest istotą bezradną i bezbronną, co jaskrawo widzimy w przypadkach nie-dorozwoju kory u dzieci będąc w wieku kilku lat znajdują się one na poziomie umysłowym niemowląt kilkumiesięcznych. Na przykładzie tych dzieci widzimy, że również i rozwój fizyczny dziecka, działalność jego narządów jest uzależniona od prawidłowego rozwoju kory mózgowej.

Wynika z tego, że należyta dbałość o rozwój kory mózgowej jest naczelnym postulatem prawidłowego wychowania dziecka. Higiena psychiczna opiera się więc na odpowiednim dozowaniu bodźców ze świata zewnętrznego, które można by z pewnymi zastrzeżeniami nazwać pokarmem dla kory. Zarówno niedostateczna ich ilość, jak i małe zróżnicowanie powoduje powstanie typu tzw. „dziecka zapuszczonego”, jaki spotyka się w źle prowadzonych zakładach dziecięcych. Z drugiej strony nadmiar tych bodźców, przerastający wydolność czynnościową komórek nerwowych kory (co spotyka się u jedynaków), jest zjawiskiem niepożądanym i szkodliwym. W praktycznym zastosowaniu higieny psychicznej należy brać pod uwagę nie tylko wiek dziecka, ale i jego typ konstytucyjny, ogólny stan zdrowia itd. Szczupłość miejsca nie pozwala na szczegółowe omówienie tych spraw. Niezbędna jest tutaj znajomość podstawowych reguł rozwoju psychicznego, która pozwoli lekarzowi lub wychowawcy zastosować właściwe postępowanie w stosunku do poszczególnego dziecka i do okresu jego rozwoju.

Oddzielnego omówienia wymaga rola społeczeństwa w rozwoju umysłowym jednostki. Wszelki żywy ustrój żyje i rozwija się w ścisłej zależności i więzi wzajemnej ze światem otaczającym.

Losowe Cytaty

W wolności najcenniejsza jest jej świadomość. Tadeusz Kotarbiński
Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. Maria Skłodowska-Curie
W świecie faktów, najszybciej urządza się abstrakcja. Wojciech Bartoszewski
Trudniejsze dopiero przed nami. Wergiliusz

Komentarz